02
AUG
2017

MLB July 21st

Yesterday: 2-1, +0.68 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 20th

Yesterday: 3-2, +1.23 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 19th

Yesterday: 1-2, -1.20 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 18th

Yesterday: 1-2-1, -1.10 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June:...
02
AUG
2017

MLB July 17th

Yesterday: 3-1, +2.12 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 16th

Yesterday: 2-3, -1.27 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 15th

Yesterday: 2-3, -1.13 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 14th

Yesterday: 3-2, +1.67 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
14
JUL
2017

MLB July 9th

Yesterday: 4-1, +3.72 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...