02
AUG
2017

MLB July 31st

Yesterday: 5-0, +5.57 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 28th

Yesterday: 0-3, -3.26 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 27th

Yesterday: 1-4, -3.45 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 26th

Yesterday: 1-2, -1.10 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 25th

Yesterday: 2-1, +1.18 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 24th

Yesterday: 2-3, -0.96 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 23rd

Yesterday: 2-3, -1.05 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 22nd

Yesterday: 1-2, -1.15 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...
02
AUG
2017

MLB July 21st

Yesterday: 2-1, +0.68 Units  April: 62-49 +14.93 Units May: 62-58-6, +2.26 Units June: 55-58-3,...